Att sätta namn på känslor – experiment och webbaserad kurs

Bakgrund och syfte

Är du intresserad av att delta i en forskningsstudie som syftar till att bättre förstå hur känsloreglering fungerar? Vi vill undersöka effekten av känsloreglering genom två testtillfällen på Karolinska Institutet och en kort webbaserad kurs. Studien bedrivs vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Förfrågan om deltagande

Du tillfrågas om du vill delta i studien eftersom du själv upplever att du har vissa svårigheter med att hantera dina känslor. Läs denna text noggrant och ta ställning till om du vill delta.

Vem kan vara med i studien?

Vi söker svensktalande individer som är minst 18 år och har åtminstone vissa problem med att förstå och hantera sina känslor. Du kan vara med både om du har en aktuell psykiatrisk diagnos och om du inte har det, men ändå upplever besvär. Om du redan har en pågående psykoterapeutisk/psykologisk behandling så bör den inte vara dialektisk beteendeterapi (DBT) eller mentaliseringsbaserad terapi (MBT) eftersom dessa liknar den kurs vi provar i studien. Om du har medicin för psykiatriska besvär ska du inte ta bensodiazepiner (Xanor, Oxascand) regelbundet.

Hur går studien till?

Projektet har två delar, en där vi undersöker känsloreglering genom experiment på Emotion Lab på Karolinska institutet, och en del där du deltar i en kurs om känsloreglering. Om du deltar i studien inleds den med att du svarar på frågor om hur du vanligtvis hanterar känslor. Du besvarar frågorna via studiens webbplats och det tar ca 20-30 minuter. Därefter kommer du att få komma till Karolinska Institutet, Avdelningen för Psykologi, i Solna och göra ett antal experiment under ca 1 timme vid två tillfällen. Du kommer också att få gå en två veckors web-baserad kurs i att hantera och reglera känslor och ha en kursledare som stöttar dig under kursen. Du kommer att fylla i ett antal kortare frågor under kursens gång. När kursen är avslutad får du fylla i formulär via studiens webbplats, även denna gång kan det ta ca 20-30 minuter.

Testtillfällen på Emotion Lab vid Karolinska Institutet i Solna

Den experimentella delen av projektet syftar till att undersöka hur man kan reagera på emotionella stimuli och hur man kan reglera den reaktionen på olika sätt. Dina fysiska och beteendemässiga reaktioner kommer att mätas (till exempel genom dina ögonrörelser, din röst, hjärtslag, svettning) medan du tittar på ca 60 bilder bilder av olika slag. Du kommer att få fylla i skattningsformulär vid båda tillfällena.

Kurs i att ”Sätta namn på känslor”

Studien innebär också att delta i en kurs som är två veckor lång och består av information om känslor och hur man kan reglera sina känslor på ett effektivt sätt. Kursen syftar till att lära ut strategier för att förstå och sätta ord på känslor och innebär en mindre arbetsinsats och eget ansvarstagande.
Kursen innehåller tre kapitel, eller moduler som de kallas. I modul ett och två får du öva på känsloregleringsfärdigheter och den sista modulen, modul tre, är en avslutande modul. Respektive modul uppskattas ta ungefär 30-60 minuter att genomföra. När du har läst klart och gjort övningarna i en modul fortsätter du genom att självständigt applicera det du har lärt dig, vilket uppskattas ta ungefär 10 minuter per dag. Kursen görs via den här säkra webplattformen och din kursledare kommer att stötta dig och hålla kontakt via plattformen. I vissa fall kommer ni kanske att talas vid per telefon.

Vilka är riskerna?

Vissa av bilderna i experimentet kan vara obehagliga att titta på, men de kommer inte att lämna några bestående men och exponeringen är kortvarig. Att svara på frågor i formulär kan uppfattas som ansträngande, likaså kan det kännas besvärande att bli påmind om skattningar.
Kom ihåg att du alltid har rätt att avbryta ditt deltagande i studien!

Finns det några fördelar?

Vi har anledning att tro att du kan få en positiv effekt på din förståelse för dina känslor om du följer de råd som ges i kursen, men syftet med studien är just att undersöka detta närmare.

Hantering av data och sekretess

För att kunna göra en vetenskaplig utvärdering av hur experimentet och kursen fungerar behöver vi koppla dina data till ditt personnummer. Data lagras under studiens gång i digital form i en säker databas som ansvarig forskare kontrollerar tillgången till. När all data i studien samlats in tas den ut från den säkra databasen i pseudonymiserad form, där varje deltagare endast identifieras med en kod, och lagras i enlighet med gällande regler på en säker server på Karolinska Institutet. Kodnyckeln förvaras separat från övriga uppgifter, så att det vid analyser inte går att identifiera individer.
Resultaten sammanställs statistiskt och presenteras på gruppnivå i vetenskapliga tidskrifter och konferenser utan att enskilda personers svar kan spåras. Data bevaras i minst 10 år.
Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att utvärdera och beskriva effekten av behandlingen.
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Enligt denna har du också rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du har frågor eller vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektansvarig forskare Hanna Sahlin (se kontaktuppgifter nedan). Om du har synpunkter på KI:s behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till dataskyddsombud@ki.se. Om du inte är nöjd med KI:s svar, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål på KI:s behandling av dina personuppgifter, datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00. Vi som arbetar med projektet omfattas alla av tystnadsplikt.

Hur får jag information om studiens resultat?

Om du vill ta del av dina individuella resultat kan du kontakta projektansvarig forskare (se kontaktuppgifter nedan). På gruppnivå kommer data presenteras i vetenskapliga tidskrifter enligt så kallad Open Access, vilket innebär att artiklarna är tillgängliga om du önskar att läsa dem när de publiceras.

Försäkring och ersättning

Särskilt personskadeskydd gäller för samtliga deltagare i denna studie. Den motsvarar den försäkring man har som student eller anställd. Du får en biobiljett när du deltagit vid båda testtillfällena i labbet. Ingen ersättning betalas ut för eventuella merkostnader som deltagande innebär.

Frivillighet

Du kan närhelst du önskar avbryta ditt deltagande i studien utan att behöva förklara dig. Skulle du välja att avbryta ditt deltagande i studien kommer vi att fråga dig om du kan tänka dig att fylla i några formulär på nätet – vilket naturligtvis är frivilligt.

Att du deltar i studien eller om du väljer att hoppa av påverkar inte dina möjligheter till någon annan form av vård.

Ansvariga

Det här forskningsprojektet genomförs vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Huvudansvarig forskare är Hanna Sahlin, fil dr och leg psykolog, anställd vid Region Stockholm och Karolinska Institutet, i samverkan med Viktor Kaldo, docent och leg psykolog vid Karolinska Institutet och Andreas Olsson, professor vid Karolinska Institutet.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller vill veta mer så får du gärna kontakta Hanna Sahlin per e-mail: Hanna.sahlin@ki.se eller per telefon: 072 201 36 53.

Påbörja anmälan